INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), przekazujemy poniżej informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. uprawnieniach w odniesieniu do osób fizycznych będących:

a) Kontrahentami, w tym potencjalnymi, Spółki,

b) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich kontrahentów oraz

c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wystawienia lub realizacji faktur (łącznie „Państwo” lub „Kontrahenci”).

Przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a) imię i nazwisko

b) adres sklepu/prowadzenia działalności gospodarczej

c) NIP

d) Mail

e) Telefon

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIAT ALKOHOLI KONESER Z OLSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Warszawie (ul. Nocznickiego 13/30, 01-948 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000504484, NIP 1182098027, REGON: 147192853, kapitał zakładowy w wysokości ……., zwana dalej Spółką.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Dane Osobowe Administrator Koneser ul. Diamentowa 6, 05-205 Rasztów lub drogą e-mailową pod adresem: ……….@alcokoneser.com

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

b) w celu wykonania umowy gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c) w celu oferowania Pani/Panu przez Spółkę produktów z oferty handlowej Spółki (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Spółki (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy

d) w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Spółkę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane uprawnionym pracownikom Spółki oraz na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych innym stronom trzecim aby realizować cele wymienione w punkcie 2 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez zleconych przez Spółkę, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Spółka posiada inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie producenci towarów z oferty handlowej Spółki, jak dostawcy systemów informatycznych, biura księgowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę.

b) wszelkie krajowe organy administracji publicznej (np. Policja), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;

c) dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;

d) firmy transportowe i spedytorskie;

e) inne osoby w ramach organizacji danego Kontrahenta.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji wskazany w pkt 1.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2;

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym Profilowaniu.

9. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.